22 เมษายน 2562 ชลประทานตรัง เผย ประตูระบายน้ำคลองกะลาเสอำเภอสิเกา ระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกัก พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคต และสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190422071139348

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำที่กรมชลประทานได้สร้างขึ้น โดยที่ฝายคลองนางน้อย อำเภอนาโยง ระดับน้ำต่ำกว่าระดับสันฝาย 29 เซนติเมตร ยังคงมีน้ำเพียงพอสำหรับส่งให้กับพื้นที่นาปรัง 240 ไร่ ที่ใช้น้ำวันละประมาณ 3,300 ลูกบาศก์เมตร ส่วนที่ประตูระบายน้ำคลองปะเหลียน ระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกัก 4 เซนติเมตร ยังมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและใช้เพื่อการเกษตร ขณะที่ประตูระบายน้ำคลองกะลาเสอำเภอสิเกา ระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกัก 34 เซนติเมตร ปัจจุบันใช้วิธีการส่งน้ำแบบรอบเวรสลับฝั่งซ้ายและฝั่งขวา คนละ 1 วัน เพื่อการประหยัดน้ำ พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตและสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป